Algemene Bepalingen

 

behorend bij de behandel- / coachingsovereenkomst tussen de Therapeut / Coach van Y Openings, Therapie & Coaching en de cliënt / de cliënten.  

 

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandel- / coachingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt op schrift vastgelegd.

 

 1. De behandel-/ coachingsovereenkomst is tweeledig;

 

 • De therapeut/coach en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut/coach –  cliënt.
 • De behandeling / coaching heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en of behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

 

 1. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

 

 • Therapeut / coach en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
 • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij/zij geen sessies meer wilt afspreken;
 • De therapeut / coach geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
 • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandel- / coachingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut / coach.
 • De therapeut / coach is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competenties van de therapeut / coach, zij niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatste gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut/coach en cliënt.

 

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie of per pakket afgesproken.  De cliënt rekent contant / per bank (in overleg) na de sessie af, tenzij anders afgesproken.

 

 1. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

 

 1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut / coach brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden van afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 

 1. Op het moment dat de therapeut /coach ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie / coaching stopgezet.

 

 1. De therapeut / coach houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10 cent per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

 

 1. De therapeut / coach houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 

 1. Indien cliënt diens huisarts of andere behandelaren een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandel- / coachingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

 

 1. De therapeut / coach is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT zie: https://catcomplementair.nl/.
  De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut / coach van toepassing. De therapeut / coach valt onder het Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

 

 1. Cliënt gedraagt zich als een gast, hij /zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (therapeut/coach). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut / Coach door cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut / coach door cliënt zal te alle tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

 

 1. Y Openings, Therapie & Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de heldammersingel 40 in de Meern, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

 

 1. Y Openings, Therapie & Coaching claimt geen ziektes te diagnosticeren, te genezen, te voorkomen of te behandelen. Wanneer u bezorgd bent over een medische conditie zoek dan advies bij een gekwalificeerd medisch specialist.

Pin It on Pinterest

Share This