Pivacybeleid Y Openings Therapie & Coaching

opgesteld door GAT, Stichting Geschilleninstantie Complementaire Therapeuten

1. Algemeen
Dit Privacyreglement beschrijft hoe Y Openings Therapie & Coaching handelend onder de naam
Yvonne Schmidt (hierna de ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website (hierna de
‘Gebruiker’, meervoud de ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker
van de website wordt verzameld. Daarbij beschrijft huidig document tevens hoe de Therapeut
gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie als alternatief/complementair zorgverlener. Dit
is indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van de Therapeut, wanneer dit
het geval is, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Cliënt, meervoud de
‘Cliënten’.

2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement
Bij gebruik van de website van de Therapeut, wordt deze privacy statement bij iedere Gebruiker
onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven
dat verder gebruik maken van de website betekend dat wordt ingestemd met het gebruik van
cookies en huidig privacy statement.
De Therapeut verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn
geheel te lezen en indien deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te
gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

3. Aard te bewaren informatie
Nu en in de toekomst verzamelt de Therapeut informatie over de Gebruikers van deze website. De
Therapeut gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

3.1 Indien de website van de Therapeut gebruik maakt van een webwinkel of andere wijze waarop
producten kunnen worden afgenomen.
Voor bestellingen via de website worden om daaraan te voldoen persoonsgegevens bewaard als
naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang),
geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. In dat geval is e.e.a. in het privacy register vastgelegd
teneinde te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

3.2 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft om informatie op te vragen (nieuwsbrief,
of andere informatie) of informatie deelt met de Gebruiker
Voor het opvragen van informatie via de website worden om daaraan te voldoen ook
persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen
– gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. In dat geval is e.e.a. in het
privacy register vastgelegd teneinde te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

3.3 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft voor de Gebruiker om zich in te schrijven
of aan te melden voor alternatieve zorg of indien de website hiermee adverteert of oproept tot het
afnemen hiervan. (Gebruiker wordt Cliënt).
De Therapeut verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard gebruiker. Voor elke
Cliënt is de therapeut wettelijk verplicht een uitgebreid cliëntendossier bij te houden. Zie hiervoor
artikel 3.4.

3.4 De Therapeut houdt een dossier bij van elke Cliënt
In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Client: naam, adres, leeftijd (leeftijd om
handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres,
telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van
de Cliënt, en gegevens over de door de Therapeut uitgevoerde onderzoeken en behandelingen
betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort
documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt.
De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de
Therapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt bij een
collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen
in het dossier.

3.5 E-mail berichten
Als e-mailberichten worden verzonden, kan zulke mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail
worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

4. Doel bewaren informatie

4.1 Administratie
De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie zoals gemeld in artikel
3.1 en 3.3 wordt gebruikt om bestellingen en leveringen daarvan of indien van toepassing
alternatieve zorg conform contract af te werken en in rekening te brengen, voor de boekhouding en
de afhandeling van eventuele geschillen. Ook informatie afkomstig uit artikel 3.3 of 3.5 kan voor dit
doel worden bewaard.

4.2 Verbetering diensten
Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.2, 3.3 en 3.5 en eventueel van 3.1 wordt gebruikt om de
website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

4.3 Marketing
Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in punt 3 (met uitzondering van punt 3.4) worden
gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens
(nogmaals met uitzondering van gegevens afkomstig van punt 3.4) worden gebruikt om nieuwe
producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan
onze website of via andere wegen door de gebruiker aan de Therapeut wordt verstrekt.
Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde
statistische informatie voor klanten en zakelijke partners.
Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld
en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen
optimaliseren, registreert de Therapeut, het gebruik van ondersteunende diensten bij producten,
evenals gebreken of klachten ten aanzien van de producten. Het kan daarbij gaan om serienummers
en informatie over de aankoop zoals bijvoorbeeld de aanschafdatum. Een gebruiker kan worden
gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van levering of terugzenden van
producten. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een gebruiker
klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf
ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG.

4.4 Het cliëntendossier
De Therapeut is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd
cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier
worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden
voor verscheidene andere doelen:
(i) Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.
(ii) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – De Therapeut kan met een collega-therapeut
intervisie hebben en dan de Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er is geen naar een persoon
herleidbare informatie die wordt besproken.
(iii) Informeren andere zorgverleners – Wanneer bijvoorbeeld de Therapeut afwezig is en een andere
therapeut waarneemt, bij doorverwijzing naar een andere therapeut (vind niet plaats zonder
toestemming Cliënt).
(iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met
toestemming van de Cliënt.

4.5 Informatie op de zorgnota
De Cliënt ontvang een zorgnota indien er alternatieve zorg is geleverd door de Therapeut. In de
praktijk komt her erop neer dat deze na betaling per pin of contant direct wordt meegegeven of
anders later met een wachtwoord per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven emailadres. Op deze nota staat de volgende informatie van de Cliënt: Naam, Adres, Woonplaats,
Geboortedatum, Kosten van het consult, omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de
behandeling. Deze informatie is voor de administratie van de Cliënt en kan, indien de behandelingen
van de therapeut in aanmerking komen voor vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij,
worden ingediend bij de vergoedende zorgverzekeringsmaatschappij.

5. Veranderingen aan de Privacyreglement
In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe
dit gebeurt veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herziene
Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn met
een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand
correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zal bezwaren
respecteren en in acht nemen. Indien geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht
akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy
Indien de Gebruiker of de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten
schrappen of indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander
doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan de
Therapeut dit dan via post of e-mail zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zorgt dan voor
aanpassing of schrapping van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is
of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt indien het bewaren van de informatie
daarvoor noodzakelijk is.

7. Veiligheid
De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en
toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige
zekerheid worden gegarandeerd. De Therapeut is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in
artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. De Therapeut adviseert wachtwoorden
regelmatig te veranderen en alleen te werken met een betrouwbare en veilige browser.
Zie ook de cookieverklaring van Y Openings Therapie & Coaching.

8. Adres gebruiker website
Gebruikers en Cliënten zijn verplicht de Therapeut van adreswijzigingen en wijzigingen van andere
contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Therapeut geen verhuisbericht of bericht
wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij de Therapeut bekende gegevens
aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging
is voor rekening en risico van de Gebruiker of Cliënt. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven
blijft deze aansprakelijk voor de Gebruiker of Cliënt bestelde producten die op het oude adres
worden afgeleverd.

9. Contact- en identiteitsgegevens
De Therapeut is bereikbaar via de volgende gegevens:
Volledige naam: Y Openings Therapie & Coaching
Tevens handelend onder de handelsnaam: Yvonne Schmidt
Correspondentie: Heldammersingel 40, 3453 KG De Meern
Bezoekadres: Stationsstraat 22, 3451 BX Vleuten
Telefoon: 06-21234202
E-mail: [email protected]
Kvk-nummer: 69428425

10. Aanvullende informatie
10.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Geberuiker of Cliënt
kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
10.2 Indien de Gebruiker of de Cliënt een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de
informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie
zoals vermeld in artikel 4.
10.3 Indien er door de Cliënt of Gebruiker tevens gebruik wordt gemaakt van een programma of
software voor het delen van informatie zonder inmenging van de Therapeut, is het mogelijk dat dit
programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van de Therapeut deelt,
verspreidt etc. De Therapeut kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software in
een situatie beschreven in huidig artikel 10.3 omgaat met informatie.
10.4 Indien de Therapeut gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als
verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft de Therapeut een
Verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.
10.5 Voor het Cookiebeleid zie de cookieverklaring van Y Openings Therapie & Coaching.

Scroll naar boven